top of page

Privacy Statement Stichting Belklus

 

 

 

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 25 mei 2018.

 

 

Stichting Belklus (“de Belklus”), is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, vrijwilligers, hulpbehoevenden en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. 


Wij kunnen onze activiteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen “AVG”. 


De Belklus houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG. 


Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker 


Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de Belklus deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal de Belklus naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 


In dit Privacy Statement informeert de Belklus u over de wijze waarop de Belklus als verantwoordelijke dan wel verwerker met uw persoonsgegevens omgaat. 


Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens 


de Belklus maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. 


Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. de Belklus kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan de Belklus uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van derden.


Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd. 


Daarnaast maakt de Belklus gebruik van een dienst ten behoeve van het verzamelen van statistieken over uw bezoek aan onze website en de Belklus gebruikt die gegevens ook in geanonimiseerde vorm om haar diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren.


De statistieken worden gerapporteerd op geaggregeerd bedrijfsniveau en niet op het niveau van de individuele bezoeker. Betreffende de verwerking van eventuele persoonsgegevens ontvangt de Belklus van de browser van de bezoeker de gegevens die de browser standaard met het zogenoemde http-request meezendt (waaronder het IP-adres) en daarnaast worden de domeinnamen, bedrijfsnamen en bedrijfscontactgegevens door de Belklus verwerkt.

 


Voor welke doeleinden gebruikt de Belklus uw persoonsgegevens? 


Wij verwerken persoonsgegevens om: 


tot het inplannen van klussen en het plaatsen van onze vrijwilligers te komen.


op basis van de aanvragen van de hulbehoevenden/opdrachtgevers van de Belklus wordt er gekeken welke vrijwilliger de klus het beste kan uitvoeren. Tevens wordt er gekeken naar de aanvraag geschiedenis van de hulbehoevenden/opdrachtgevers. De persoonsgegevens worden verstrekt aan onze vrijwilligers om contact te leggen indien nodig en om de afspraken te kunnen realiseren.


De Belklus verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het AP, indien van toepassing. De Belklus kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft de Belklus bewerker overeenkomsten gesloten. 


Daarnaast kan de Belklus, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement. 

Beveiliging persoonsgegevens 


De Belklus gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen.

 

Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

Externe links


Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites. 

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens


De Belklus deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. 


Inzage, correctie, verwijdering, bezwaar verwerking


Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van de eigen persoonsgegevens, alsmede het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op onderstaand adres van de Belklus onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarbij Burgerservicenummer en foto zijn afgeplakt). Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien de Belklus voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. De Belklus hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. 

 


Wijziging privacy statement


Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

 

 


Vragen, opmerkingen of klachten


Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop de Belklus met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, dan wel ons dit laten weten middels e-mail op info@belklus.nl of per post Stichting Belklus, T.a.v.: Afdeling Support, Dorpsstraat 2 1182 JD, Amstelveen onder vermelding van 'Privacy'. Daarmee kan de Belklus voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan. 

Tevens staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat de Belklus in overtreding is met de geldende wet en regelgeving. 


 

bottom of page